AJUTS DE 500 EUROS ALS SECTORS QUE HAN ESTAT OBLIGATS AL TANCAMENT

Des de la regidories de Dinamització Econòmica i Gestió Econòmica posem en marxa un ajut directe per un import màxim de 500€ a titulars d’activitats dels sectors de l’hostaleria i la restauració, centres d’estètica i bellesa, centres esportius i activitats docents no reglades que van estar obligats al tancament a consequència de la Resolució de Salut SLT/2546/2020 del dia 15 d’octubre i que han reprès la seva activitat en els mesos de desembre i gener.

Per aconseguir l’ajut cal presentar, a partir de dilluns 1ifins el dia 26 de febrer, la instància específica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia o per via telemàtica a la seu electrònica (https://seu.salou.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=224&idnct=921&x=CHxX2+k1oa38uGuQjUHaZw)Beneficiaris: Titulars d’activitats de bar-restauració, centres d’estètica, instal·lacions o equipaments esportius privats i acadèmies que ofereixen formació no reglada i de lleure (extraescolars) privades, domiciliades a Salou, i que han reobert de nou la seva activitat els mesos de novembre, desembre i gener. Quantia de l’ajut: Import únic i màxim de 500€. Documentació específica:  Cal acreditar la reobertura de l’activitat amb factures i/o comprovants de pagament de despeses i comprovants d’ingressos relacionats amb l’activitat corresponents als mesos de desembre i gener (model Z1, ZT, factures proveïdors,…). Requisits: Cal justificar el compliment mitjançant una Declaració Responsable que vindrà inclosa en la instància presentada juntament amb la resta de documentació requerida per sol·licitar l’ajut.

Es IMPORTANT que la sol·licitud vagi acompanyada de tota la documentació requerida.  Excepcionalment, atenent a l’estat de gravetat i manca de liquiditat de les empreses, a les persones físiques o jurídiques que no estiguin al corrent de pagament d’Hisenda o Seguretat Social en el moment de la sol·licitud se’ls mantindrà acceptada per un període de 20 dies, per tal que puguin satisfer les seves obligacions i presentar la documentació per poder rebre l’ajut. En cas contrari la seva sol·licitud s’entendrà desestimada.

Qualsevol dubte o aclariment, cal contactar amb l’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Salou, al telèfon 977309214, al WhatsApp 687209435, o al correu electrònic promocioeconomica@salou.cat

Comunicació de la data de publicació de la següent inserció en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona:

Inserció núm: 2021 – 580 Accés pdf – [  ] – Data de publicació: 29/01/2021:

Registre electrònic núm: 8004330008-1-2021-002327-2
Referent a: Convocatòria d’ajuts per a la reobertura de l’activitat econòmica, específiques per als establiments afectats per les restriccions de la resolució SLT/2546/2020. Aprovació.
Expedient:
Emissor: AJUNTAMENT SALOU –